ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

1.  Όνομα
2.  Επώνυμο
3.  Επάγγελμα ( προ του γάμου )
4.  Θρήσκευμα και δόγμα
5.  Ιθαγένεια (προ του γάμου )
6.  ΑΦΜ
7.  ΑΜΚΑ
8.  Φορείς ασφαλισμένου
9.  Τόπος Γέννησης
Νομός
Δήμος/ Δημοτική Ενότητα
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
Χώρα / Πόλη εξωτερικού
10. Χρονολογία Γέννησης
11. Μόνιμη κατοικία προ του γάμου
Νομός
Δήμος/ Δημοτική Ενότητα
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
Χώρα / Πόλη εξωτερικού
12. Δημότης: Δήμος Δημοτική ενότητα
Νομός
Αριθμός Δημοτολογίου
13. Όνομα και επώνυμο του πατέρα
14. Όνομα και επώνυμο της μητέρας
15. Στοιχεία ζεύγους
Μόνιμη κατοικία
Νομός
Δήμος/ Δημοτική Ενότητα
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
Χώρα / Πόλη εξωτερικού
16. Επώνυμο τέκνων
17. Οικογενειακή κατάσταση ( προ του γάμου )
18. Βαθμός γάμου
19. Εκπαίδευση
20. Τηλέφωνο επικοινωνίας
21. E-mail Εάν υπάρχει
22. Αρυθμός παραβόλου γάμου
WYSIWYG Web Builder
Συμπληρώστε παρακαλώ τα στοιχεία σας έτσι ώστε να την υποβάλω προς την έκδοση Άδειας  του γάμου.
Με την άδεια του γάμου επιτρέπετε να τελεσθεί ο θρησκευτικός Γάμος, χωρίς την άδεια ο Γάμος ΔΕΝ γίνετε.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση ο Πρόεδρος του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου π. Αλέξανδρος.