Ι.Ν.Αγίου Μοδέστου

κοι
Λαμβάνωμεν την τιμήν να αναφέρομεν ότι το εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Αγίου Γεωργίου τη ανάμνησην εκ του θαύματος και Σωτηρίας Πεντήκοντα τριών ( 53 ) ατόμων τα οποία επέβαινον Αυτοκινήτου, το οποίον ανερτάπη και κατεκρεμνίσθη τη πάραθρον την 16ην Δεκεμβρίου 1974 ημέραν της εορτής του Αγίου Μοδέστου, απεφάσισεν με προτροπήν και συμβολών όλων των κατοίκων του χωριού την ανέγερσιν εξωκκλησίου πρός τιμήν Ιερού Ναού Αγίου Μοδέστου εις το σημείον ακριβώς την πτώσεως του Αυτοκινήτου. Ήδη προσεφέρθη Δωρεάν το οικόπεδον, συγκεντρώθη ένα σημαντικόν ποσόν και ανεργήσαμε ισοπέδωσιν του χώρου επειδή θα απαιτηθούν αρκεταί δαπάναι δια την ανέγερσιν του Ιερού Ναού και επειδή διακατέχει όλος τους κατοίκους ο ζήλος και η αγάπη δια την ταχείον ανέγερσιν του υποβάλλωμεν την παράκλησιν όπως μας βοηθήσετε οικονομικώς εις την προσπάθειον μας ταύτην.

Ιερός Ναός

Αγίου Μοδεστού

Αγίου