Η Κυριακή Δ΄ Ματθαίου τύχη από 7 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου εκάστου έτους.

 

 

18 Ιουλίου  ΚΥΡΙΑΚΗ Δ'. «Των άγιων καί Οεοφόρων πατέρων τής έν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενικής συνόδου (451)». Λίμιλιανοϋ, ΙΙαύλου, Θεής καί Ούαλεντίνης των μαρτύρων (Ϊ363). Ηχος γ', εωθινόν δ'.

Τήν άκολουθίαν των άγιων πατέρων ζήτει έν τω Μηναίω μεταξύ Ιλης και 14ης Ιουλίου. Κατά παγίαν τάξιν τοϋ Τ.Μ.Ε. (διατάξεις 13ης Ιουλίου §§1-3) ή έν τω Μηναίω μη έορτάσιμος άκολουθία της σήμε ρον καταλιμπάνεται.

Είς την θ'. Άπολυτίκιον «Ή άμνάς σου, Ίησοϋ»  κοντάκιον

" Παρθενίας κάλλεσιν».

Είς τον έσπερινόν. Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.

 

ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», αναστάσιμα 4 (Τ.Μ.Ε. Προθε- ωρία §7), των πατέρων προσόμοιο 4 εις 6, Δόξα, «Τάς μυστικός

σήμερον», Καί νϋν, «Πως μή θαυμάσωμεν».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φως Ιλαρόν», τό προκείμενον της ήμέρας καί τά αναγνώσματα της ακολουθίας των πατέρων.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, «Άποστολικων παραδόσε

ων», Καί νΰν, «Άσπόρως έκ θείου Πνεύματος».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Εύφραινέσθω τα ούράνια», Δόξα, «Ύπερδε- δοξασμένος εϊ», Καί νΰν, «Ό δι ήμας γεννηθείς».

Τό μεσονυκτικόν της Κυριακής ώς εϊθισται, καί άπο-

λυτίκιον «Ύπερδεδοξασμένος εϊ».

Εις τον δρθρον. Μετά τά συνήθη, εις τό «Θεός Κύριος» τά

έν τφ έσπερινφ απολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ό άμωμος.] ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά αναστάσιμα, της α' στιχολογίας μέ θεοτο- κίον «Σε την μεσιτευσασαν», καί της β' στιχολογίας με τό θεο- τοκίον αυτών. Εύλογητάρια. Ή ΰπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοΰ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (δ') μετά πάσης της τάξεως αύτοϋ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ό άναστάσιμος καί οί δύο των πατέρων άπό γ' ωδής τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοΰ οίκου, τό μεσώδιον κάθισμα των πατέρων «Φωστήρες ύπέρλαμπροι» καί τό θεο- τοκίον άφς' τό κοντάκιον καί ό οίκος των πατέρων, τό συνα- ξάριον τής ήμέρας καί τό ύπόμνημα τής Κυριακής των πατέρων.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί «Ανοίξω τό στόμα μου». «Την τι- μιωτέραν», «Άπας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Άγιος Κύριος» κ,λπ., τό δ' άναστάσι-

μον «Ταϊς άρεταϊς άστράψαντες», των άγιων «Πατέρων θείων σήμερον» καί τό θεοτοκίον αύτοΰ « Εν δύο ταϊς θελήσεσιν».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 καί των πατέρων προσό- μοια 3 «Όλην συγκροτήσαντες» κ.λπ. εις 4, εις τους στίχους αύτών τά δύο τελευταία, Δόξα, «Των άγιων πατέρων ό χορός»,

Καί νΰν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σω τηρία».

Εις την λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [ή τά τυπικά καί οί μα καρισμοί τοΰ ήχου εις 4 καί 4 έκ τής ς' ωδής τοΰ κανόνος των πατέρων].

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ απολυτίκια «Εύφραινέσθω τά ούρά- νια», των πατέρων «Ύπερδεδοξασμένος εϊ» καί τοΰ αγίου τοϋ ναοϋκοντάκιον «Προστασία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον της Κυρ. των πατέρων Ιουλίου- Απόστολος των πατέρων, 11 Ό κτ., «Πι στός ό λόγος και περί τούτων» (Τίτ. γ ' 8-15)· Εΰαγγέλιον ομοί ως, 18 Ίαν., «Υμείς έστέ τό φως τον κόσμου» (Μτθ. ε' 14-19).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αινείτε»· «Εϊδομεν τό φως», καί τά λοιπά

της λειτουργίας ώς συνήθως.