ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΩΝ

από 7 Ιανουαρίου έως 13 Ιανουαρίου.

7 Ιανουαρίου  2024

8 Ιανουαρίου

9 Ιανουαρίου  2022

10 Ιανουαρίου

11 Ιανουαρίου

12 Ιανουαρίου

13 Ιανουαρίου

 

ΤΥΠΙΚΟΝ Α

1. Εάν ἡ σύναξη τοῦ Προδρόμου τύχη τῆ Κυριακῆ μετά τα Φώτα, τω αυτῶ Σαββάτω εσπέρας, μετ τόν προοιμιακόν εἰς το Κύριε ἐκέκραξα ψάλλομεν αναστάσιμα στιχηρά δ΄, τῆς ἑορτῆς γ΄, τοῦ Προδρόμου γ΄. Δόξα Ὲνσαρκε λύχνε, Και νῦν Θεῖος λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί. Εἰσοδος, Φῶς ιλαρόν και το Μ. Προκείμενον μετά τῶν στίχων αυτοῦ. Εἰς τα Ἀπόστιχα, τα ἀναστάσιμα στιχηρά. Δόξα Ὡς τοῦ πνεύματος εραστής, Και νῦν Δεῦτε μιμησώμεθα. Το ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον, τοῦ Προδρόμου, και το Εν Ιορδάνη και Απόλυσις.

2. Τῆ Κυριακῆ εἰς τόν Ὀρθρον, μετά τόν Ν΄ ψαλμόν, το Τριαδικός κανών και τα Άξιόν έστιν,είτα