ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

από 2 Ιανουαρίου έως 5 Ιανουαρίου.

Όταν τύχοι ή Κυριακή να είναι 2,3, 4, 5  Ιανουναρίου τότε:

2 Ιανουαρίου Κυρ.προ των Φώτων.

3 Ιανουαρίου Κυρ.προ των Φώτων.

4 Ιανουαρίου Κυρ.προ των Φώτων.  2019

5 Ιανουαρίου Κυρ.προ των Φώτων.  2025

ΤΥΠΙΚΟΝ Α

 

1. Ει τύχοι ή Κυριακή πρό τῶν Φώτων τη Β΄,Γ΄, η Δ΄ τοῦ μηνός, η Ακολουθία ψάλλεται ώς εφεξῆς Τῶ Σαββάτω εσπέρας μετά τόν Προοιμιακόν και το Ψαλτήριον, είς το Κύριε εκέκραξα ψάλλομεν Αναστάσιμα ς΄και δ΄ Προεόρτια Προεόρτια άσματα ( ζηττεί τη Β΄ του μηνός) Δόξα Έρχετε προς Ιορδάνην, Καί νῦν το α΄ Θεοτοκίον τοῦ ήχου, Είσοδος Φως ιλαρόν και το Προκείμενον. Είς τα Απόστιχα, τα αναστάσιμα Στιχηρά, Δόξα Καινῦν Ιωάννη Βαπτιστά ( ζητεί τη Β΄ του μηνός). Απολυτίκια το Αναστάσιμον, το Προεόρτιον Ετοιμάζου Ζαβουλών και Απόλυσις.

2. Τῆ Κυριακῆ είς τόν Όρθρον, μετά τόν Ν΄ψαλμόν, ο Τριαδικός κανών και τα Τριαδικά Άξιον εστιν. Είτα το Τρισάγιον το Απολυτίκιον Ετοιμάζου Ζαβουλών και ο Εξάψαλμός. Εις το Θεός Κύριος το ανατάσιμον Απολυτίκιον δίς και το Προεόρτιον άπαξ, είτα το Ψαλτήριον και ο Άμωμος, τα αναστάσιμα Κανθίσματα κατά σειράν, τα Ευλογητάρια, η Υπακοή του ήχου, οι Αναβαθμοί και το Προκείμενον, Κανόνες ο Αναστάσιμος και ο Προεόρτιος της ημέρας, Από γ΄ Ωδῆς το Κάθισμα Αόρατε Θεέ άπαξ, αφ'ς΄ Κοντάκιον και Οίκος τα Αναστάσιμα και το Μηνολόγιον των Αγίων τῆς ημέρας αι Καταβασίαι Βυθοῦ ανακάλυψε πυθμένα και άπασα η τάξις τοῦ Εωθινοῦ Ευαγγελίου είτα στιχολογοῦμεν Την τιμιωτέραν. Εξαποστειλάρια τό Αναστάσιμον και το Προεόρτιον Πῶς ρεῖθρα σε ποτάμια ( ζηττεί τη Β΄ του μηνός) Εις τούς Αίνους, Αναστάσιμα δ΄ και δ΄ προεόρτια Αι Αγγελικαί προπορεύεσθε δυνάμεις. Δόξα το Εωθινόν, Και νῦν Υπερευλογημένη. Δοξολογία Μεγάλη και το Σήμερον σωτηρία.

3. Είς την Λειτουργίαν, τα Τυπικά και οι Μακαρισμοί του ήχου εις δ΄ και έκ ς΄ Ώδῆς του προεορτίου Κανόνος δ΄ . μετά την Είσοδον, το αναστάσιμον Απολυτίκιον, το Προεόρτιον Ετοιμάζου Ζαβουλών και τοῦ Αγίου τοῦ Ναοῦ. Κοντάκιον Εν τοῖς ρείθροις σήμερον, Απόστολος και Ευαγγέλιον τῆς Κυριακῆς προ τῶν Φώτων. Εις το Εξαιρέτως Άξιον εστιν, Κοινωνικόν Αινεῖτε, Είδομεν τό φῶς και Απόλυσις.

ΤΥΠΙΚΟΝ Β

4. Ει τύχοι η Κυριακή προ των Φώτων τη Παραμονή τῆς εορτής ( τη Ε΄του μηνός),  τω Σαββάτω εσπέρας μετά τόν Προοιμιακόνκαί το Ψαλτήριον, εις το Κύριε εκέκραξα ψάλλομεν Αναστάσιμα ς΄ και Προεόρτια α΄ Προεόρτια άσματα. Δόξα Έρχεται πρός Ιορδάνην, Και νῦν το α΄ Θεοτοκίον τοῦ ήχου, Είσοδος Φῶς ιλαρόν και το Προκαίμενον. Εις τα Απόστιχα, τα αναστάσιμα Στιχηρά, Δόξα Και νῦν Εν Ιορδάνη ποταμῶ ( ζήτει τη Γ΄ του μηνός ) , Απολυτίκια το Αναστάσιμον, το Προεόρτιον Απεστρέφετό ποτε και Απόλυσις.

5. Τη Κυριακῆ είς τον Όρθρον μετά τόν Ν΄ψαλμόν, ο Τριαδικός κανών και τα Τριαδικά Άξιον εστιν, είτα το Τρισάγιον, το Απολυτίκιον Απεστρέφετό ποτε και ο Εξάψαλμος. Εις το Θεός Κύριος, το αναστάσιμον Απολυτίκιον δίς και το Προεόρτιον άπαξ, είτα το Ψαλτήριον και ο Άμωμος, τα αναστάσιμα Καθίσματα κατά σειράν, τα Ευλογητάρια, η Υπακοή τοῦ ήχου, οι Αναβαθμοί και το Προκείμενον. Κανόνες, ο Αναστάσιμος και ο Προεόρτιος Χριστός μολεῖ πρός το βάπτισμα ( ζήτει τῆ Ε΄ του μηνός ) μετά Στίχου Δόξα σοι ο Θεός από γ΄ Ωδῆς το αναστάσιμον Κοντάκιον εν ο Οίκος, είτα το Κάθισμα Ό Μέγας υετός, αφ' ς΄ Κοντάκιον εν τοῖς ρεῖθροις σήμερον, ο Οίκος και το Μηνολόγιον τῶν Αγίων τῆς ημέρας αι Καταβασίαι Βυθοῦ ανεκάλυψε πυθμένα και άπασα η τάξις του Εωθινοῦ Ευαγγελίου. Είτα στιχολογοῦμεν Την τιμιωτέραν. Εξαποστειλάρια το Αναστάσιμον και το Προεόρτιον Πῶς ρεῖθρά σε ποτάμια ( ζήτει τῆ Β΄τῦ μηνός ). Εις τούς Αίνους, Αναστάσιμα δ΄ και δ΄ Προεόρτια Ιδού ο Βασιλεύς. Δόξα Ιωάννη Βαπτιστά, Και νῦν Υπερευλογημένη, Δοξολογία Μεγάλη και το Σήμερον σωτηρία.

6. Εις την Λειτουργίαν μετά την Είσοδον, το αναστάσιμον Απολυτίκιον, το Προεόρτιον Απεστρέφετό ποτε, τοῦ Αγίου του Ναοῦ και τό Κοντάκιον. Εν τοῖς ρεῖθροις σήμερον. Απόστολος και Ευαγγέλιον της Κυριακῆς προ τῶν Φώτων εις το Εξαιρέτως Άξιον εστιν, Κοινωνικόν Αινεῖτε, Είδομεν το φῶς. Μετά το Είη το Όνομα Κυρίου, ψάλλονται τα Ιδιόμελα Φωνή Κυρίου επί των υδάτων κλπ. και τελεῖται ο Αγιασμός,ως είθισται, κατά την εν τῶ Μηναίω διάταξιν. Απολυτίκιον Εν Ιορδάνη και Κοντάκιον Έν τοῖς ρεῖθροις σήμερον μετά το τέλος τοῦ Αγιασμοῦ, αγιαζομένων τῶν Χριστιανῶν, ο β΄Χορός ψάλλει το Ιδιόμελον Ανυμνήσωμεν οι πιστοί και Απόλυσις.

 

Εν τη τραπέζη κατάλυσις οίνου και ελαίου.