Οι Κυριακές του Ματθαίου

Ξεκηνούν από την Κυριακή των Πάντων δηλαδή είναι η επόμενη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ε Σ Τύχη να είναι:  
Α΄ Κυριακή του Ματθαίου από 17 Μαϊου έως 3 Ιουλίου Ακολουθία
Β΄ Κυριακή του Ματθαίου από 24 Μαϊου έως 10 Ιουλίου Ακολουθία
Γ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 31 Μαϊου έως 17 Ιουλίου Ακολουθία
Δ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 7 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Ακολουθία
Ε΄ Κυριακή του Ματθαίου από 14 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου Ακολουθία
ΣΤ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 21 Ιουνίου έως 7 Αυγούστου Ακολουθία
Ζ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου Ακολουθία
Η΄ Κυριακή του Ματθαίου από 5 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου Ακολουθία
Θ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 12 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου Ακολουθία
Ι΄ Κυριακή του Ματθαίου από 19 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου Ακολουθία
ΙΑ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 19 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου Ακολουθία
ΙΒ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 26 Ιουλίου έως 18 Σεπτεμβρίου Ακολουθία
ΙΓ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 9 Αυγούστου έως 25 Σεπτεμβρίου Ακολουθία
ΙΔ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 16 Αυγούστου έως 2 Οκτωβρίου Ακολουθία
ΙΕ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 23 Αυγούστου έως 9 Οκτωβρίου Ακολουθία
ΙΣΤ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 30 Αυγούστου έως 16 Οκτωβρίου Ακολουθία
ΙΖ΄ Κυριακή του Ματθαίου από 6 Σεπτεμβρίου έως 23 Οκτωβρίου Ακολουθία